Jeg vil sælge

Fremgangsmåde ved salg af andel

Sælgers ansvar:
Nedenstående skal af sælger sendes til Formanden:
 • Skriftlig opsigelse
 • Andelsbevis
  • Købers navn, adresse og telefonnummer. Hvis det er en forretning, skal forretningen sælge det samme, som den gjorde før salget. Hvis der er en ændring, henvises til tillægget i Kronens vedtægter
  • Din nye adresse og telefonnummer
  • Navn og kontonummer på den bank, hvortil salgssummen skal indbetales.
  • Ansøgning om hvorvidt andelsforeningen Kronen skal kautionere for et eventuelt lån. Hvis salget foregår via gældsbreve, skal bestyrelsen informeres og bestyrelsens advokat godkende gældsbrevene. Advokatens honorar betales af sælger og køber.

  Du vil blive kontaktet, så snart formanden har modtaget disse oplysninger. Dernæst aftaler du en tid med formanden til vurdering af lejligheden eller forretningen, idet der skal være et bestyrelsesmedlem til stede ved en sådan vurdering.
  Andelsforeningen Kronen har Ejner Birch Olsen som fast vurderingsmand.


  Godkendelse af lejlighed
  Inden vurderingen skal følgende godkendelser være i orden, dvs. betalte og med kvittering:

 • El - installationer
 • VVS - installationer
 • Installation af vaskemaskine
 • Installation af opvaskemaskine
 • Installation af brændeovn
 • Bygningsændringer - lofter, vægge, badeværelse m.v.

 • Er disse godkendelser på vurderingstidspunktet imidlertid ikke indfriet, tilbageholder bestyrelsen kr. 10.000 af vurderingen indtil godkendelserne er kommet i orden. Beløbet tilbagebetales, så snart bestyrelsen modtager godkendelsen.
  For hver manglende godkendelse fratrækker vurderingsmanden endvidere - som normal procedure kr. 1.000. Også mangler og misligholdelse fratrækkes med et af vurderingsmanden fastlagt beløb. Alle regninger er kun gyldige, hvis de er forsynet med et korrekt S.E. nummer.

  Vurdering
  Under vurderingen skal vurderingsmanden bruge regninger for alle forbedringer, og hvis man selv har udført forbedringer, skal regninger for materialer og en opgørelse over brugte arbejdstimer ligeledes kunne fremvises. Med vurderingen medfølger et informationsblad fra Dansk Boligadministration.

  Afhøvlede gulve anses ikke som en forbedring.

  Man skal påregne mellem 10 og 14 dage, inden bestyrelsen modtager den færdige vurderingsrap-port.

  Når rapporten er modtaget, indkalder formanden dernæst sælger og køber til det kommende bestyrelsesmøde. Forinden mødet har sælger fået udleveret:

 • Andelsforeningens vedtægter
 • Husordenen
 • Årsregnskabet
 • Budgettet

 • Til dette bestyrelsesmøde gennemgås vurderingen, og køber godkendes. Der opstilles en salgsaftale og overdragelsespapirerne udfyldes.


  Salg af forretning:
  Ved salg af forretning skal bestyrelsen se en gyldig salgskontrakt - og der kan kun sælges til privat-personer, ikke til anpartsselskaber, aktieselskaber eller interessentselskaber.

  Betaling:
  Det fulde beløb, det vil sige det samlede antal andelskroner, forbedringer samt indskuddet, fratrukket overdragelsesgebyr (for forretninger medregnes forbedringer ikke) indbetales til Kronens konto på overdragelsesdatoen, og hvis der er indbetalt et depositum til sælger, skal dette straks indsættes på Kronens konto.

  Kronens konto: Den Danske Bank, Nørrebrogade 160 - konto 3115 145207.

  Beløbet skal ifølge vedtægternes § 7 stk. 3 stå på kontoen mindst 7 hverdage, idet køber skal have mulighed for at gøre skriftlig indsigelse til bestyrelsen.
  Køber kan ikke flytte ind, førend beløbet står på kontoen.

  OBS: Udbetaling af salget kan først ske omkring 1 måned efter indbetalingen.

  I forbindelse med et salg, skal sælger også gøre følgende:

 • Få vand og varme aflæst. Kontakt administrator
 • Få el aflæst. Kontakt belysningsvæsenet.
 • Tømme sit loftrum.

  Loftsrum, internet, KabelTV og telefon m.m.
  Den nyindflyttede køber kan afhængig af ventelisterne på loftrum få tildelt et. Kabel - TV tilmelder køber selv. Hvad angår internetadgang og telefon, kan foreningen tilbyde tilkobling til Parknet som billigt alternativ. Køber sørger også for at give formanden en seddel. Hvorpå der står hvilke navne, køberen vil have på samtaleanlægget og på navnetavlen i opgangen.


 •