Vedtægter og HusordenANDELSBOLIGFORENINGEN "KRONEN"
NØRREBROGADE 163, HEINESGADE 1-3
06. september 2010

VEDTÆGTER


§ 1. Formål.

Stk. 1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen Nørrebrogade 163 - Heinesgade 1-3.

§ 2. Medlemskab.

Stk. 1 Som medlem kan optages enhver, der er indehaver af en bolig eller forretning i foreningens ejendom, og som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud samt ved sin underskrift erklærer sig indforstået med at anerkende og overholde foreningens vedtægter.

Stk. 2 Ved køb eller bytte af andel opkræves kr. 1.000,00 til andelsboligforeningen for arbejdet ved overdragelsen.

Stk. 3 Såfremt der i forbindelse med salg af en erhvervsandel ønskes ændring af forretningens hidtidige forretningsformål, herunder ændring af varesortiment, skal dette godkendes på en generalforsamling.

 

Stk. 4 Hvis en erhvervsandel ønsker ændring af forretningens forretningsformål, herunder væsentlig ændring i varesortiment, skal dette godkendes på en generalforsamling.

§ 3. Andelen.

Stk. 1 Medlemmerne har del i foreningens formue i forhold til de enkelte andeles nominelle andelsværdi og i forhold til areal. Den samlede andelskapital fordeles til hver andelshaver med kr. 8.201,00 og den resterende andelskapital fordeles med et beløb svarende til den enkelte andels andel af det samlede areal. Erhvervsandelshavere kan eje mere end 1 andel. Andelskapitalens samlede størrelse fastsættes til enhver tid af generalforsamlingen, og den af generalforsamlingen fastsatte andelsværdi er gældende fra generalforsamlingsdagen og frem til den næste generalforsamling.

Stk. 2 Andelen kan kun tilhøre personer, der har bolig eller forretning i foreningens ejendom, jf. dog § 6 stk. 4. Erhvervsandele kan erhverves af selskaber med begrænset ansvar. Bestyrelsen kan i dette tilfælde kræve selvskyldnerkaution af en indehaver.

Stk. 3 Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i § 7, ved tvangssalg dog med de ændringer, der følger af reglerne i andelsboligforeningslovens § 6 b.

Stk. 4 Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Foreningen eller foreningens administrator kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til andelsboligforeningslovens § 4 a.

Stk. 5 For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen/administrator udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis.

§ 4. Hæftelse.

Stk. 1 Medlemmerne hæfter solidarisk for den i ejendommen indestående pantegæld i forhold til deres andel beregnet efter § 3 stk. 1.

Stk. 2 Et fratrædende medlem eller hans bo hæfter for den solidariske forpligtelse, indtil anden godkendt andelshaver har overtaget bolig eller forretning og dermed er indtrådt i forpligtelsen.

Stk. 3 Medlemmerne kan ikke bringe fordringer på foreningen i modregning med forpligtelse over for denne.

§ 5. Boligafgift.

Stk. 1 Ved medlemskabet forpligter andelshaveren sig til at betale boligafgift indeholdende den tidligere lovlige husleje samt et sådant tillæg, som er nødvendigt til ejendommens erhvervelse, drift og forrentning og afdrag af prioritetsgæld, kassekredit m.v.

Stk. 2 Ejendommens samlede boligafgift fastsættes til enhver tid bindende af generalforsamlingen, og den således fastsatte samlede boligafgift kan kun nedsættes med panthavernes godkendelse. Bestyrelsen kan dog hæve huslejen, hvis de faste udgifter stiger (skat, vandafgiften, forsikringer osv.)

Stk. 3 Den indbyrdes fordeling af andelsboligforeningens samlede årlige udgifter blandt medlemmerne skal vedtages af generalforsamlingen, forinden ejendommen erhverves. Senere ændringer i den således vedtagne fordeling kan kun ske ved skriftlig afstemning efter reglerne i § 13 stk. 6, idet afstemning herom skal ske for erhvervslejemål og beboelseslejemål for sig og således, at hver gruppe ikke berører den anden gruppe.

§ 6. Boligaftale.

Stk. 1 Foreningen opretter med hvert medlem en boligaftale.

Stk. 2 Bestyrelsen træffer bestemmelse om aftalens nærmere indhold, idet de regler, generalforsamlingen fastsætter i så henseende, skal medtages i aftalen.

Stk. 3 Salgsaftalen udfærdiges af administrator og underskrives af køber og sælger. Salgsaftalen godkendes af den tegningsberettigede bestyrelse.

Stk. 4 En andelshaver kan kun fremleje eller udlåne sin lejlighed med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når en andelshaver af særlige grunde midlertidigt må fraflytte sin lejlighed for en kortere periode. Bestyrelsen skal endvidere godkende betingelserne for fremlejemålet.
Ved udleje af enkeltværelse kræver bestyrelsen, at der udarbejdes en skriftlig aftale, som bestyrelsen skal godkende. For dette arbejde betales kr. 250,00 til foreningen. Fremleje kan maximalt ske i 2 år.§ 7. Overdragelse.

Stk. 1 Ønsker en andelshaver at fraflytte ejendommen, kan han indstille en anden til at overtage andel og lejlighed (forretningslokaler).

Stk. 2 Den pågældende, såvel som de for overtagelsen aftalte vilkår - herunder overtagelsessummen - skal godkendes af bestyrelsen på et bestyrelsesmøde, og den pågældende skal opfylde de i boliganvisningsloven fastsatte betingelser. Som overtagelses sum kan, indtil generalforsamlingen bestemmer andet, godkendes jf. § 3 stk. 1, arealet i andelen multipliceret med et tal - kaldet andelskronen - der hvert år ved regnskabets afslutning beregnes af ejendommens revisor i samråd med bestyrelsen og bekendtgøres sammen med årsregnskabet. Derudover dokumenterede udgifter for foretagne forbedringer i lejligheden. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til andelsboligbogen, samt refunderer udgifter og betaler vederlag for bestyrelsens/administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg eller auktion.

Stk. 3 Overdragelsessummen skal senest 2 uger før overtagelsesdagen indbetales kontant til foreningen, som - efter fradrag af sine tilgodehavender og nødvendigt beløb til indfrielse af et eventuelt garanteret lån med henblik på frigivelse af garantien - afregner provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og dernæst til den fraflyttende andelshaver.

Stk. 4 Afståelsen må ikke gøres afhængig af andet køb, og sker der samtidig overdragelse af effekter, skal aftale og pris herfor godkendes. Undtaget herfra er dog sædvanlig goodwill ved overdragelse af forretningslokaler.

Stk. 5 Ægtefælle skal ved dødsfald være berettiget til at forsætte medlemskabet og beboelse af lejligheden. Tilsvarende gælder også person, der kan godtgøre i de sidste 2 år før dødsfaldet at have haft fælles husholdning med den afdøde. I øvrigt er dødsboet ved et medlems død berettiget til at disponere tilsvarende over lejligheden som efter nærværende paragrafs stk. 1 og 2.

Stk. 6 Ved ophævelsen af samliv bestemmer parterne eller myndighederne, hvem der bevarer retten til andel og bolig.

Stk. 7 Har en andelshaver ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet, eller et dødsbo ikke inden 3 måneder efter dødsfaldet, indstillet ny andelshaver, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andelen og de vilkår, overtagelsen sker på, hvorefter afregning finder sted til den fraflyttende eller boet jf. stk. 3.

Stk. 8 Overdragelse i strid med disse bestemmelser er ugyldig, og den pågældende andelshaver mister samtidig sin indstillingsret.

Stk. 9 Ved overdragelse skal "Vejledningen ved salg af andelslejlighed i Andelsboligforeningen "KRONEN" følges. (bilag 1)

Stk. 10 Ved overdragelse af andel skal administrator og bestyrelsen udfærdige overdragelsespapirernr.

Stk. 11 I tilfælde af at foreningen i henhold til tidligere regler i vedtægterne og andelsboligforeningsloven har afgivet garanti for lån til delvis finansiering af en overdragelses sum, og låntager ikke betaler renter og afdrag rettidigt, skal långiver underrette foreningen skriftligt om restancen. Bestyrelsen skal i så fald sende skriftligt påkrav til låntager om berigtigelse af restancen inden en angiven frist på mindst 4 dage. Såfremt restancen berigtiges inden fristens udløb, skal långiver være forpligtet til at lade lånet blive stående som oprindeligt aftalt. Såfremt restancen ikke berigtiges inden fristens udløb, kan bestyrelsen ekskludere låntageren og bringe hans brugsret til ophør i overensstemmelse med reglerne i § 21 om eksklusion.

Stk. 12 En vurderingsmand, efter A/B Kronens anvisning, bruges til at vurdere boligen efter den til enhver tid gældende lov, § 5 i lov om andelsboligforeninger, lejeloven og ABF's retningslinier og i øvrigt efter bedste skøn. Skjulte installationer og bygningsdele er dog ikke vurderet. Her bærer sælger det fulde ansvar for at disse er i lovlig stand ved fraflytning.

Sælger bærer det fulde ansvar for manglende oplysninger, samt skjulte fejl og mangler, som konstateres efter sælgers fraflytning.

Hvor der er foretaget ændringer af el- vand og afløbsinstallationer, er det sælgers ansvar, at arbejdet er udført af autoriseret installatør. Dokumentation herfor skal foreligge. Hvor der konstateres ulovligt udført arbejde, påhviler udgiften til lovliggørelse sælger.

Sælger har ret til selv at udbedre fejl og mangler, eller få lovliggjort ulovlige forhold. Sker det ikke, modregnes omkostningerne i salgsprisen og køber overtager ansvaret for afhjælpningen/lovliggørelsen. Hvad enten mangelafhjælpningen foretages af sælger eller køber, skal det færdige arbejde godkendes af A/B Kronens bestyrelse.

Køber og sælger deler udgiften til vurderingsmanden ligeligt imellem sig.

§ 8. Vedligeholdelse.

Stk. 1 Forsvarlig udvendig vedligeholdelse foretages af foreningen. Indvendig vedligeholdelse af lejlighederne (evt. forretning) påhviler andelshaveren.

Stk. 2 Hvis en lejligheds (forretnings) vedligeholdelsestilstand groft forsømmes af andelshaveren, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse foretaget, og foretages det nødvendige ikke inden for en derfor fastsat frist, kan pågældende medlem udelukkes og lejemålet ophæves med 3 måneders varsel. Bestyrelsen kan derefter overlade andel og bolig (forretning) efter samme regler som i § 7, stk. 7.

§ 9. Misligholdelse.

Stk. 1 Såfremt et medlem kommer i restance med boligafgift og andre ydelser, som skal erlægges med denne, fortabes medlemsretten, og andel og bolig (forretning) kan overdrages ny andelshaver efter reglerne i § 7 stk. 7.

Stk. 2 Optræder et medlem til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller dens øvrige medlemmer, eller gør han sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at ophæve lejemål, kan medlemskabet og dermed retten til boligen (forretningen) bringes til ophør af bestyrelsen. Dette gælder ligeledes overtrædelse af vedtægter og lovlige generalforsamlingsbeslutninger.
§ 10. Bestyrelsen.

Stk. 1 Foreningens daglige virksomhed ledes af en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Generalforsamlingen vælger desuden et medlem af foreningen til kritisk revisor. Denne vælges for 1 år ad gangen og er ulønnet.

Stk. 2 Generalforsamlingen vælger en formand og mellem 2 og 5 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3. Første gang vælges formand og repræsentant for 2 år, medens de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år.

Stk. 4 Ved formand eller andet bestyrelsesmedlems forfald eller fratræden, og hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer derved kommer under 3, indkalder konstitueret formand til ekstraordinær generalforsamling inden 1 måned.

Stk. 5 Der kan vælges suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen.

Stk. 6 Bestyrelsen antager statsautoriseret eller registreret revisor samt en advokat til bistand i juridiske spørgsmål.

Stk. 7 Honorar til bestyrelsen for det kommende regnskabsår vedtages hvert år på den ordinære generalforsamling.

§ 11. Foreningens drift og administration.

Stk. 1 Bestyrelsen ansætter vicevært og aftaler løn og arbejdsvilkår med denne. Bestyrelsen træffer ligeledes aftale med håndværkere om fornøden vedligeholdelse.

Stk. 2 Bestyrelsen holder almindeligt møde én gang hver måned og i øvrigt, når formanden eller et flertal af bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Stk. 3 Bestyrelsens sekretær fører protokol over bestyrelsesmøder og referat heraf udsendes til andelshaverne senest 14 dage efter mødets afholdelse, enten via e-mail eller pr. brev. Ved første efterfølgende bestyrelsesmøde underskrives protokollen af den samlede bestyrelse.

Referat af generalforsamling underskrives af dirigent og referent, og tilstilles andelshaverne senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4 Andelshaverne har ved ledighed fortrinsret til lejligheder, hvis den tidligere andelshaver ikke benytter sin indstillingsret. Bestyrelsen fører venteliste over de, der ønsker at tilbytte sig, eller overtage bolig i foreningens ejendom. Derefter føres venteliste til andelshavernes børn.

Stk. 5 Boligafgiften betales senest den 5. i forfaldsmåneden. Overholdes betalingsfristen ikke og søges der ikke om henstand med betalingen hos foreningens bestyrelse, kan eksklusion foretages i henhold til § 9, stk. 1. Hvis der er bevilget henstand, betales en rente med en procentsats, der svarer til den til enhver tid gældende rente på foreningens kassekredit. Renten beregnes fra forfaldsdag til indbetalingsdag, begge dage eksklusiv. Hvis der ikke er bevilget henstand betales desuden et strafgebyr på kr. 200,00. For andre ydelser til foreningen (f.eks. separate vand- og varmeafgifter) gælder samme renteberegning og gebyrbestemmelser. Bestyrelsen fastsætter herudover efter nærmere anvisning indbetalingsmåde m.v.

Stk. 6 Den samlede bestyrelse er i fællesskab befuldmægtiget til på foreningens vegne at underskrive skøde, pantebreve samt ethvert andet dokument, der er nødvendigt eller hensigtsmæssigt i forbindelse med ejendommens erhvervelse. Ligeledes er ovennævnte befuldmægtiget til at lade foreningen overtage eller indfri gæld samt at behæfte ejendommen med ny gæld og pålægge ejendommen servitutmæssige forpligtelser. Bestyrelsen har pligt til at informere foreningens andele herom senest 14 dag før underskrift. I øvrigt henvises til § 14.

Bemyndiget til at underskrive erklæring om adkomst (til brug for tinglysning af pant, udlæg eller lignende i andelsboliger) ifølge lov om andelsboliger og andre bofællesskaber og/eller den til enhver tid gældende lovgivning herom, er den til enhver tid værende administrator ved én advokat eller 2 medarbejdere fra samme firma i fællesskab.

§ 12. Regnskab.

Stk. 1 Foreningens regnskab føres af en kasserer, som vælges blandt bestyrelsen. Kassereren råder over en checkkonto på maksimalt kr. 30.000,00 til mindre regninger. Ved overførsel fra kassekredit til checkkonto samt ved betaling af større regninger kræves underskrift af formand eller næstformand. Hvis der antages en administrator skal alle regninger fra bestyrelsen have 2 underskrifter.

Stk. 2 Regnskabsåret skal følge kalenderåret, 1/1 - 31/12.

Stk. 3 Af overskuddet skal hvert år, efter at alle driftsudgifterne er afholdt, henlægges et passende beløb til reservefond. Overskydende beløb kan efter generalforsamlingens beslutning anvendes til andet, efter foreningens formålsparagraf passende brug.

§ 13. Generalforsamling.

Stk. 1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest 4 måneder efter regnskabets afslutning, jf. § 12, med 3 ugers skriftlig varsel til medlemmerne.

Stk. 3 Generalforsamlingen vælger dirigent og fastsætter dagsordenen efter bestyrelsens forslag, dog skal regnskabet jf. § 12, samt valg, jf. § 10, altid afgøres på den ordinære generalforsamling.

Stk. 4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst ¼ af medlemmerne eller et flertal af bestyrelsen begærer det. For at være beslutningsdygtig må de, der kræver den ekstraordinære generalforsamling være til stede.

Stk. 5 Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal undtagen ved vedtægtsændringer. Der tilkommer hver andel én stemme, uanset størrelse. Stemmeafgivning kan ske ved fuldmagt til en navngiven andelshaver/myndig person, dog må en person ikke have flere end en fuldmagt. For at være beslutningsdygtig skal mindst ¼ af medlemmerne være til stede. Forslag fra bestyrelsen udsendes senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag fra medlemmerne indleveres senest 8 dage før generalforsamlingen til bestyrelsen, og udsendes senest 4 dage før generalforsamlingen til medlemmerne.

Stk. 6 Forslag om ændring af vedtægterne skal forud meddeles medlemmerne skriftligt og kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst ¾ af medlemmerne er til stede og med mindst ¾ flertal af de fremmødte. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, kan generalforsamlingen beslutte, at bestyrelsen skal tilsende hver andelshaver en stemmeseddel til afstemning, således at spørgsmålet derved afgøres. Dog kan forslag i henhold til § 5, stk. 3 kun vedtages ved skriftlig afstemning blandt samtlige andelshavere og med mindst ¾ flertal af foreningens medlemmer.

Stk. 7 Forslag om ændring af § 2, stk. 1 (overholdelse af vedtægterne), § 4, stk. 1 (medlemmernes solidariske hæftelse), § 5, stk. 2 (den samlede boligafgift), § 9, stk. 1 (restance med boligafgift) og § 15 (foreningens opløsning) kan kun vedtages med panthavernes skriftlige samtykke.

§ 14. Anke.

Stk. 1 Bestyrelsens beslutning i henhold til vedtægterne kan, bortset fra restancetilfælde i henhold til § 9, stk. 1, indankes for den førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

§ 15. Opløsning af foreningen.

Stk. 1 Forslag til opløsning af foreningen skal forud meddeles foreningens medlemmer skriftligt og kan vedtages på en ordinær generalforsamling, hvor mindst ¾ af medlemmerne er til stede og med mindst ¾ flertal af de fremmødte.

Bliver forslaget vedtaget skal det sendes til skriftlig afstemning blandt alle andelshavere og kan kun vedtages med mindst ¾ flertal af foreningens medlemmer.

Stk. 2 Hvis foreningen lovligt opløses, deles dens formue mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til deres andels størrelse.


Vedtaget på generalforsamlingen den 16. marts 2000 samt ved skriftlig afstemning den 15. juni 2005 og på generalforsamlingen den 24. marts 2007.Andelsboligforeningen Kronen Bilag 1
Nørrebrogade 163, Heinesgade 1-3 22-4-2004

Fremgangsmåde, når du skal sælge din lejlighed/forretning

Nedenstående skal af sælger sendes til formanden:

• Skriftlig opsigelse - til den 1. i måneden
• Andelsbevis
„X Købers navn, adresse og telefonnummer. Hvis det er en forretning, skal forretningen sælge det samme, som den gjorde før salget. Hvis der er en ændring, henvises til Kronens vedtægter.
• Din nye adresse og telefonnummer
• Navn og kontonummer på den bank, hvor salgssummen skal indbetales

Du vil blive kontaktet, så snart formanden har modtaget disse oplysninger. Dernæst aftaler du en tid med formanden til vurdering af lejligheden eller forretningen, idet der skal være et bestyrelsesmedlem til stede ved en sådan vurdering. A/B Kronen har Ejner Birch Olsen som fast vurderingsmand, telefon 3333 9020.

Inden vurderingen skal følgende godkendelser være i orden, dvs. betalte og med kvittering:

• El-installationer
• VVS-installationer
• Installation af vaskemaskine
• Installation af opvaskemaskine
• Installation af brændeovn
• Bygningsændringer - lofter vægge, badeværelse m.v.

Er disse godkendelser på vurderingstidspunktet imidlertid ikke indfriet, tilbageholder bestyrelsen kr. 10.000,00 af vurderingen indtil godkendelserne er kommet i orden. Beløbet tilbagebetales, så snart bestyrelsen modtager godkendelsen.

For hver manglende godkendelse fratrækker vurderingsmanden endvidere - som normal procedure - kr. 1.000,00. Også mangler og misligholdelse fratrækkes med et at vurderingsmanden fastlagt beløb. Alle regninger er kun gyldige, hvis de er forsynet med korrekt SE nummer!

Under vurderingen skal vurderingsmanden bruge regningerne for alle forbedringer, og hvis man selv har udført forbedringer, skal regninger for materialer og en opgørelse over brugte arbejdstimer ligeledes kunne fremvises. Med vurderingen medfølger et informationsblad fra Dansk Boligadministration.

Afhøvlede gulve anses ikke som forbedring.

Man skal påregne mellem 10 og 14 dage, inden bestyrelsen modtager den færdige vurderingsrapport.


Bilag 1
fortsat

Når rapporten er modtaget, indkalder formanden dernæst sælger og køber til det kommende bestyrelsesmøde. Forinden mødet har sælger fået udleveret

• Andelsboligforeningens vedtægter
• Husorden
• Årsregnskabet
• Budgettet

Til dette bestyrelsesmøde gennemgås vurderingen og køber godkendes. Salgsaftale mv. underskrives af parterne.

Ved salg af forretning skal bestyrelsen se en gyldig salgskontrakt.

Det fulde beløb, det vil sige det samlede antal andelskroner, forbedringer samt indskuddet indbetales til foreningen efter administrators anvisninger.

Beløbet skal ifølge vedtægternes § 7 stk. 3 stå på foreningens konto mindst 7 hverdage, idet køber skal have mulighed for af gøre skriftlig indsigelse til bestyrelsen.

Køber kan ikke flytte ind før købesummen er indbetalt til foreningen.

I forbindelse med et salg, skal sælger også gøre følgende:

• Få vand- og varme aflæst. Kontakt Clorius.
• Få El aflæst. Kontakt belysningsvæsenet
• Tømme sit loftsrum

Den nyindflyttede køber kan afhængig af ventelisterne på loftsrum få tildelt et. Kabel-TV tilmelder køber selv. Hvad angår internetadgang og telefon, kan foreningen tilbyde tilkobling til Svanenet som billigt alternativ. Køber sørger også for at give formanden en seddel, hvorpå der står hvilke navne, køberen vil have på samtaleanlægget og på navnetavlen i opgangen.


HUSORDENSREGLEMENT
justeret pr. 4. april 2006Enhver andelshaver skal have et eksemplar af dette husordensreglement.

1. Musik og anden støjende adfærd, herunder brug af vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine må kun udøves således, at den ikke er til gene for de øvrige andelshavere og kun rent undtagelsesvis efter kl. 23.00. Brug af boremaskine og andet støjende værktøj må ikke finde sted efter kl. 19.30.

2. Ved bygningsmæssige ændringer af lejlighed eller forretningslokaler, hvor byggemyndighedernes godkendelse er påkrævet, skal andelshaver have bestyrelsens godkendelse.
Ved ændring af facade med maling, skilte m.v. skal andelshaver have bestyrelsens og myndighedernes godkendelse.
Det påhviler andelshaveren at vedligeholde:

a) Gasinstallationer fra måleren.
b) El-installationer fra måleren.
c) Vandinstallationer inde i lejligheden fra målere (koldt og varmt vand).
d) Cisterner, vandhaner, pakninger, gas- og elvarmere, WC-kummer, vaskekummer, badekar, brusebadekar m.v. Radiatorer tilhører foreningen og må kun ændres efter bestyrelsens godkendelse.

e) Låse, dørgreb og nøgler inde i lejligheden.

f) Kroge og hasper på vinduer.

g) Tapetsering, hvidtning og maling.

h) Småhuller og revner i lofter og vægge.

i) Alle typer belægning på oprindelige bræddegulve (f.eks. plader, udstrygningscement, linoleum, tæpper, kork m.v.) Belægning på betongulve (på f.eks. badeværelser, toiletter m.v.) I tilfælde af skader i underliggende beton, bærende jern m.v. har andelshaveren pligt til at kontakte bestyrelsen. Det påhviler herefter foreningen at udbedre skaden. Foreningen betaler reetablering af eksisterende belægning med undtagelse af materialeudgift til selve belægningen Såfremt belægningen ikke kan reetableres (hvis f.eks. belægningen er udgået af handel), betaler foreningen etablering af gulv med vandtæt udslag, der enten kan males eller forsynes med belægning efter andelshaverens ønske og for dennes regning.

j) Nedtagne døre skal opbevares af andelshaveren, dog undtaget køkkendøre i 3- og 3½-værelses lejligheder.

k) Forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og andre offentlige forskrifter samt lovlige generalforsamlingsbeslutninger. Forandringer skal, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen, inden de bringes til udførelse, anmeldes til bestyrelsen men bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte forandringers forsvarlighed og livlighed. I disse tilfælde, skal byggetilladelsen desuden forevises for bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes.

l) Andelshavere må opsætte brændeovne på eksisterende skorstene, som ikke benyttes til kabel- føring m.m. Dog forudsættes det, at de nødvendige tilladelser søges af den enkelte andelshaver. Der vil ikke blive ydet kontant erstatning i tilfælde af nedlæggelse af eksisterende skorstene i forbindelse med udskiftning af tag eller renovering af skorstene m.m.

3. Installation af vaskemaskiner o.lign. skal påtegnes af bestyrelsen og godkendes af autoriseret gas- og vandmester, samt Københavns Vandforsyning (lovpligtigt)

4. Lofts- og kælderrum. Ved fraflytning fra andelsboligforeningen skal det fraflyttende medlem sørge for, at andelens lofts- og kælderrum ryddes, og foreningens bestyrelse skal besigtig disse rum, før overdragelse til nyt medlem finder sted. Andelshaveren har pligt til at føre tilsyn med tag og vinduer i tildelte loftsrum og straks rapportere utætheder til bestyrelsen.

5. Bestyrelsen fører venteliste for andelshavere vedrørende byttelejligheder, venteliste for andelshaveres børn (fra 18 år) vedrørende ledige lejligheder samt venteliste for bytning af loftsrum.

6. Husdyrhold. Med husdyr menes hund eller kat, som kan holdes efter følgende regler:

Tilladelse gives - efter ansøgning - af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.

Ansøgningen kan tages i betragtning efter at andelshaveren har boet i andelsboligforeningen mindst 1 år.

Ansøgeren skal i sin ansøgning opgive den ønskede hund/kats data såsom race, køn, størrelse, sindelag og evt. specielle forhold.

Der gives kun tilladelse til 2 hunde/katte pr. andel, i henhold til gældende regler, herunder HUR.

Tilladelse kan gives når: a. Hundens størrelse i udvokset tilstand ikke overstiger, hvad der kan være i en taske på skødet (jfr. regler for HT). dog undtaget førerhunde til blinde. b. Ansøgeren skriftligt forpligter sig til at følge vedlagte ordensreglement og hunde/kattehold.

7. Cykler, knallerter, legeredskaber m.v. henstilles i cykelkælder. Henstilling må ikke finde sted uden for disse, anvist steder.

8. Navneskilte må ikke være af papir eller pap o.lign. og må kun sættes i fyldningen ved siden af brevkassen.

9. Barne- og klapvogne kan efter skriftlig godkendelse fra bestyrelsen stilles i porten. Første godkendelse ved barnets fødsel gælder for 2 år, derefter skal man have godkendelse hvert år. Barne- og klapvogne må derudover kun henstilles i cykelkælderen.

10. Reparationer af skader, som dækkes af ejendommens forsikringer, skal udføres af foreningens faste håndværkere. kun særligt hastende skadereparationer, d.v.s. skader der øjeblikkeligt vil forværres, hvis de ikke repareres, kan begrunde fravigelse fra dette. Skadeerstatninger som vedrører bygningen eller søm- og nagelfast indbo, og som udbetales direkte til andelshaveren, skal efterfølgende godkendes af bestyrelsen, idet man ønsker at sikre sig, at erstatningen anvendes til udbedring af skaden.

Man skal følge vejledningen ved rekvirering af håndværkere og anmeldelse af skader til forsikringsselskabet i andelsboligforeningen "KRONEN" - se Bilag 1 (side 14).

11. Trapper. Det er forbudt at stille ting og sager på køkkentrapperne, vaskerummene og gangene på loftet. Stiger der er ophængt på køkkentrapperne er tilladt. Ting og sager kan fjernes for ejerens for ejerens regning efter én advarsel fra bestyrelsen.

12. Gården. Med hensyn til ordensregler for fællesgård henvises til reglement herfor vedtaget af karéens ejere i forening og godkendt af Magistratens 4. afdeling.

13. Andelsboligforeningens bestyrelse har pligt til at efterse, at nærværende husordensreglement overholdes. Der henvises i øvrigt til foreningens vedtægter § 6 stk. 1, 2 og 3, § 8 stk. 1 samt § 11 stk. 1. Hvor intet andet er nævnt, gælder reglerne i Lejeloven (Lov om leje).Bilag 1 til Husordensreglement.


Vejledning ved rekvirering af håndværkere og anmeldelse af skader til forsikringsselskabet i Andelsboligforeningen "KRONEN".

Vedrørende bestilling af håndværkere og anmeldelse af vandskader mv.

Hvis en andelshaver skal have håndværker og er af den mening, at den reparation, der skal udføres, skal betales af foreningen, skal andelshaveren henvende sig til formanden eller til det bestyrelsesmedlem, der har med håndværkerne at gøre. Den person, der er blevet kontaktet vil herefter sørge for, at den ønskede håndværker bliver bestilt til at udføre det ønskede arbejde.

I tilfælde af vandskade eller anden skade, der skal meldes til forsikringsselskabet, henvender man sig til formanden eller det bestyrelsesmedlem, der har med forsikringssager at gøre. Han/hun vil derefter sørge for en skadeanmeldelse til forsikringsselskabet. Desuden vil han/hun sørge for, at der bliver bestilt håndværkere til at udbedre skaden, evt. gennem det bestyrelsesmedlem, der har med håndværkere at gøre.

Hvor en andelshaver udfører/bestiller håndværkere til at udføre arbejde hos sig, hæfter andelshaveren selv for betalingen indtil bestyrelsen har godkendt arbejdet.


Stadsingeniørens direktorat Bilag 3
Side 1


Til beboerne i ejendommene Nørrebrogade 161-163, Heinesgade 1-13 og Søllerødgade 22.


Vedr.: Fælles legeplads og opholdsareal for ejendommene.

I anledning af at de ubebyggede arealer ("gårdene") til de ovennævnte ejendomme nu er anlagt som en helhed uden hegn i skellene, hvorved der er indrettet legeplads- og opholdareal til fælles afbenyttelse for ejendommenes beboere og deres børn, skal man tillade sig at meddele følgende:

Fællesanlægget er fastlagt i henhold til bestemmelserne i byggelovens § 15, men imidlertid må det understreges:
at de ubebyggede arealer, herunder legeplads og opholdsareal, fortsat er private, således at benyttelsen udelukkende er forbeholdt ejendommenes beboere.

For benyttelsen af de ubebyggede arealer (legeplads og opholdsarealer) gælder følgende:

O R D E N S R E G L E M E N T

1. Legepladsen må benyttes af alle ejendommenes børn, men den er fortrinsvis beregnet til brug for de noget mindre børn, og større børn må ikke ved voldsom leg, såsom regulært fodboldspil, hindre de mindre børns benyttelse af legepladsen.

2. Leg må kun finde sted i tiden mellem kl. 8.00 - 22.00.

3. Leg af enhver art i skarnkasserummene samt i anlæggets busketter er ikke tilladt og forvoldte skader skal erstattes.

4. Eventuelt legetøj, der af børnene er medbragt på legepladsen (f.eks. dukkevogne, legecykler, løbehjul etc.) må ikke efterlades på legepladsen, men må af de pågældende ellers deres familie fjernes ved legetidens ophør.

5. Leg med sand må kun ske i sandkasserne.

6. Eventuelt hærværk på legeredskaber eller andet på opholdsarealet værende fællesmateriel medfører erstatningspligt.

7. Fællesanlægget er privat, og personer der ikke er bosat i de nævnte ejendomme, har ikke adgang dertil, medmindre det drejer sig om private gæster.

8. Voksnes ophold på fællesarealet efter legetids ophør, jfr. pkt. 2, må kun finde sted, for så vidt det ikke medfører støj eller på anden måde er til gene for de øvrige beboere. Færdsel over eller ophold i karréens andre ejendommes gennemgange m.v. er ikke tilladt.

9. Henstillen af cykler, knallerter, barnevogne m.v. skal ske på de dertil indrettede/anviste steder.


Stadsingeniørens direktorat Side 210. Fodring af fugle, katte og hunde og nedkastning af brød m.v. fra vinduerne er ikke tilladt. Hunde og katte må ikke luftes i gården.

11. Tørring af tøj samt udluftning af tæpper fra vinduerne må ikke være til gene for andre beboere.

12. Parkering af motorcykler i fællesgården er forbudt.

13. Knallerter må ikke startes i gården, og cykel- og knallertkørsel i gården er forbudt.

14. Benyttelse af transistorradioer og lignende må ikke være til gene for andre beboere.

15. Beboerne er pligtige til at efterkomme enhver anvisning med hensyn til ordensreglementet fra den tilsynsførende.

1. Overtrædelse af dette ordensreglement har samme retsvirkning, uanset på hvilken af grundene overtrædelsen sker, som overtrædelse af den enkelte ejendoms ordensreglement og kan i givet fald medføre opsigelse eller opførelse af lejemålet i overensstemmelse med lejelovens bestemmelser eller fortabelse af beboelsesretten i overensstemmelse med den enkelte andelsboligforening/ejerlejlighedsforenings vedtægter.

17. Vedrørende ordensreglementet for de enkelte ejendomme henvises i øvrigt til disses husorden.