Husorden

Husdyrhold
Man må gerne holde 2 hunde eller 2 katte i lejlighederne, såfremt der foreligger en helbredsattest og vaccinationsattest fra dyrlægen.
Hunden eller katten må ikke give anledning til gene for de øvrige beboere; derfor skal skader eller efterladenskaber på fællesarealer straks udbedres af dyrets ejer. Af hensyn til begrænsning af dette må dyret derfor ikke befinde sig i gården, på trapper, lofter og kælder.
Se det fulde husdyrsreglement her.

HUSORDENSREGLEMENT - justeret pr. 4. april 2006

Enhver andelshaver skal have et eksemplar af dette husordensreglement.

1. Musik og anden støjende adfærd, herunder brug af vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine må kun udøves således, at den ikke er til gene for de øvrige andelshavere og kun rent undtagelsesvis efter kl. 23.00. Brug af boremaskine og andet støjende værktøj må ikke finde sted efter kl. 19.30.

2. Ved bygningsmæssige ændringer af lejlighed eller forretningslokaler, hvor byggemyndighedernes godkendelse er påkrævet, skal andelshaver have bestyrelsens godkendelse.
Ved ændring af facade med maling, skilte m.v. skal andelshaver have bestyrelsens og myndighedernes godkendelse.
Det påhviler andelshaveren at vedligeholde:

a) Gasinstallationer fra måleren.
b) El-installationer fra måleren.
c) Vandinstallationer inde i lejligheden fra målere (koldt og varmt vand).
d) Cisterner, vandhaner, pakninger, gas- og elvarmere, WC-kummer, vaskekummer, badekar, brusebadekar m.v. Radiatorer tilhører foreningen og må kun ændres efter bestyrelsens godkendelse.

e) Låse, dørgreb og nøgler inde i lejligheden.

f) Kroge og hasper på vinduer.

g) Tapetsering, hvidtning og maling.

h) Småhuller og revner i lofter og vægge.

i) Alle typer belægning på oprindelige bræddegulve (f.eks. plader, udstrygningscement, linoleum, tæpper, kork m.v.) Belægning på betongulve (på f.eks. badeværelser, toiletter m.v.) I tilfælde af skader i underliggende beton, bærende jern m.v. har andelshaveren pligt til at kontakte bestyrelsen. Det påhviler herefter foreningen at udbedre skaden. Foreningen betaler reetablering af eksisterende belægning med undtagelse af materialeudgift til selve belægningen Såfremt belægningen ikke kan reetableres (hvis f.eks. belægningen er udgået af handel), betaler foreningen etablering af gulv med vandtæt udslag, der enten kan males eller forsynes med belægning efter andelshaverens ønske og for dennes regning.

j) Nedtagne døre skal opbevares af andelshaveren, dog undtaget køkkendøre i 3- og 3½-værelses lejligheder.

k) Forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og andre offentlige forskrifter samt lovlige generalforsamlingsbeslutninger. Forandringer skal, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen, inden de bringes til udførelse, anmeldes til bestyrelsen men bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte forandringers forsvarlighed og livlighed. I disse tilfælde, skal byggetilladelsen desuden forevises for bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes.

l) Andelshavere må opsætte brændeovne på eksisterende skorstene, som ikke benyttes til kabel- føring m.m. Dog forudsættes det, at de nødvendige tilladelser søges af den enkelte andelshaver. Der vil ikke blive ydet kontant erstatning i tilfælde af nedlæggelse af eksisterende skorstene i forbindelse med udskiftning af tag eller renovering af skorstene m.m.


3. Installation af vaskemaskiner o. lign. Skal påtegnes af bestyrelsen og godkendes af au-toriserede gas - og vandmester, samt Københavns Vandforsyning (lovpligtig). Se iøvrigt siden om installation af hvidevarer.

4. Lofts- og kælderrum. Ved fraflytning fra andelsboligforeningen skal det fraflyttende medlem sørge for, at andelens lofts- og kælderrum ryddes, og foreningens bestyrelse skal besigtig disse rum, før overdragelse til nyt medlem finder sted. Andelshaveren har pligt til at føre tilsyn med tag og vinduer i tildelte loftsrum og straks rapportere utætheder til bestyrelsen.

5. Bestyrelsen fører venteliste for andelshavere vedrørende byttelejligheder, venteliste for andelshaveres børn (fra 18 år) vedrørende ledige lejligheder samt venteliste for bytning af loftsrum.


6. Husdyrhold. Med husdyr menes hund eller kat, som kan holdes efter følgende regler:

Tilladelse gives - efter ansøgning - af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.

Ansøgningen kan tages i betragtning efter at andelshaveren har boet i andelsboligforeningen mindst 1 år.

Ansøgeren skal i sin ansøgning opgive den ønskede hund/kats data såsom race, køn, størrelse, sindelag og evt. specielle forhold.

Der gives kun tilladelse til 2 hunde/katte pr. andel, i henhold til gældende regler, herunder HUR.

Tilladelse kan gives når: a. Hundens størrelse i udvokset tilstand ikke overstiger, hvad der kan være i en taske på skødet (jfr. regler for HT). dog undtaget førerhunde til blinde. b. Ansøgeren skriftligt forpligter sig til at følge vedlagte ordensreglement og hunde/kattehold.

Se iøvrigt siden om husdyrhold.


7. Cykler, knallerter, legeredskaber m.v. henstilles i cykelkælder. Henstilling må ikke finde sted uden for disse, anvist steder.8. Navneskilte må ikke være af papir eller pap o.lign. og må kun sættes i fyldningen ved siden af brevkassen.


9. Barne- og klapvogne kan efter skriftlig godkendelse fra bestyrelsen stilles i porten. Første godkendelse ved barnets fødsel gælder for 2 år, derefter skal man have godkendelse hvert år. Barne- og klapvogne må derudover kun henstilles i cykelkælderen.

10. Reparationer af skader, som dækkes af ejendommens forsikringer, skal udføres af foreningens faste håndværkere. kun særligt hastende skadereparationer, d.v.s. skader der øjeblikkeligt vil forværres, hvis de ikke repareres, kan begrunde fravigelse fra dette. Skadeerstatninger som vedrører bygningen eller søm- og nagelfast indbo, og som udbetales direkte til andelshaveren, skal efterfølgende godkendes af bestyrelsen, idet man ønsker at sikre sig, at erstatningen anvendes til udbedring af skaden.

Man skal følge vejledningen ved rekvirering af håndværkere og anmeldelse af skader til forsikringsselskabet i andelsboligforeningen "KRONEN" - se Bilag 1.


11. Trapper. Det er forbudt at stille ting og sager på køkkentrapperne, vaskerummene og gangene på loftet. Stiger der er ophængt på køkkentrapperne er tilladt. Ting og sager kan fjernes for ejerens for ejerens regning efter én advarsel fra bestyrelsen.


12. Gården. Med hensyn til ordensregler for fællesgård henvises til reglement herfor vedtaget af karéens ejere i forening og godkendt af Magistratens 4. afdeling.

Se iøvrigt siden om gården.


13. Andelsboligforeningens bestyrelse har pligt til at efterse, at nærværende husordensreglement overholdes. Der henvises i øvrigt til foreningens vedtægter § 6 stk. 1, 2 og 3, § 8 stk. 1 samt § 11 stk. 1. Hvor intet andet er nævnt, gælder reglerne i Lejeloven (Lov om leje).

Bilag 1 til Husordensreglement.


Vejledning ved rekvirering af håndværkere og anmeldelse af skader til forsikringsselskabet i Andelsboligforeningen "KRONEN".

Vedrørende bestilling af håndværkere og anmeldelse af vandskader mv.

Hvis en andelshaver skal have håndværker og er af den mening, at den reparation, der skal udføres, skal betales af foreningen, skal andelshaveren henvende sig til formanden eller til det bestyrelsesmedlem, der har med håndværkerne at gøre. Den person, der er blevet kontaktet vil herefter sørge for, at den ønskede håndværker bliver bestilt til at udføre det ønskede arbejde.

I tilfælde af vandskade eller anden skade, der skal meldes til forsikringsselskabet, henvender man sig til formanden eller det bestyrelsesmedlem, der har med forsikringssager at gøre. Han/hun vil derefter sørge for en skadeanmeldelse til forsikringsselskabet. Desuden vil han/hun sørge for, at der bliver bestilt håndværkere til at udbedre skaden, evt. gennem det bestyrelsesmedlem, der har med håndværkere at gøre.

Hvor en andelshaver udfører/bestiller håndværkere til at udføre arbejde hos sig, hæfter andelshaveren selv for betalingen indtil bestyrelsen har godkendt arbejdet.