Om bestyrelsen

Andelsboligforeningens daglige virke varetages af en bestyrelse, som vælges under generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Bestyrelsen er selvkonstituerende. Bestyrelsen vælger selv revisor og om nødvendigt administrator, ligesom bestyrelsen ansætter vicevært og aftaler løn og ansættelsesvilkår med denne.

Bestyrelsen afholder møde ca hver anden måned i bestyrelseslokalet, som findes i kældergangen ved siden af cykelkælderen.

Bestyrelsen fører protokol og referat over bestyrelsesmøderne og generalforsamlingerne, og referaterne udsendes til andelshaverne per e-mail. Referaterne kan du finde ved at bruge menuen her på siden.

Den samlede bestyrelse er i fællesskab befuldmægtiget på foreningens vegne at sørge
for den daglige drift og de beslutninger, der skønnes nødvendige hermed.